Szervezeti egységek, elérhetőségek

Intézményvezető

Bőhm-Szatmári Tünde Katalin

Elérhetőségei: 0624/517-090, 0624/366-761, 0620/376-0111  7. mellék, vezeto@egomir.szszm.hu

Az irodavezető az EGOMIR ügyeiben önállóan és egyszemélyi felelősséggel dönt, az érvényes jogszabályok keretein belül. Felelős az EGOMIR tevékenységéért és teljes működéséért. Képviseli az EGOMIR-t a felettes szervnél, valamint a hatóságokkal, jogi személyekkel és magánszemélyekkel szemben.

Az EGOMIR vonatkozásában önálló jogkörrel rendelkezik a személyi, dologi és felhalmozási előirányzatai tekintetében.

A munkatársak bevonásával gondoskodik az éves költségvetés tervezéséről és annak jóváhagyását követően folyamatosan, irányítja és ellenőrzi annak végrehajtását. Gondoskodik a költségvetésre és annak végrehajtására vonatkozó jelentések, adatszolgáltatások elkészíttetéséről.

Folyamatosan szervezi és irányítja – az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szakirodáival egyeztetve – az EGOMIR hatáskörébe utalt önállóan működő intézményekkel történő kapcsolattartást, biztosítja számukra az információt a gazdálkodáshoz.

Szabályzatok, utasítások, kiadásával gondoskodik a munka színvonalas végrehajtásáról, a munkatársak szakmai továbbképzéséről.

Távolléte idejére a gazdasági vezető helyettesíti.

Felelős a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) kialakításáért és működtetéséért,

Gondoskodik az intézmény SZMSZ-ének elkészítéséről, kötelezően előírt szabályzatait, továbbá az intézmény működését segítő egyéb szabályzatokat, rendelkezéseket, a kötelezettségvállaló és az utalványozói jogkör gyakorlója.

Gazdasági csoport

Vezető: Kovács Szilvia gvezeto@egomir.szszm.hu : 0624/517-090, 0624/366-761, 0620/376-0111 5. mellék

A csoport vezetője a gazdasági vezető, aki közvetlenül az intézményvezető irányítása alá tartozik.

Általános feladata az éves költségvetés végrehajtása, amely magában foglalja a szűkebb értelemben vett operatív gazdálkodást. A pénzügyi csoport ellátja a saját és a jogkörébe utalt önállóan működő intézmények üzemeltetéséhez kapcsolódó pénzügyi feladatokat. Folyamatosan ellátja az intézmény könyvviteli, elszámolási, vagyon nyilvántartási rendszerét.

A gazdasági csoportnak kell ellátnia a költségvetési tervezéssel, a pénzellátással, a költségvetési gazdálkodással, a vagyon kezelésével, a munkaerő-gazdálkodással, a beszámolással, a számvitellel, az előírt adatszolgáltatással és a gazdasági folyamatba beépített belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat.

A munkaügyi tevékenysége kiterjed az EGOMIR gazdálkodási körébe vont önállóan működő intézményekre.

Ügyfélforgalmat bonyolít, az EGOMIR és a mellérendelt intézmények dolgozói számára munkajogi kérdésekben felvilágosítást, szakmai tanácsadást nyújt

 

Humánpolitika:

Házipénztár, cafetéria:

Könyvelés:

Pénzügyi ügyintéző:

 

Iskolai étkeztetés

A szigetszentmiklósi iskolák tekintetében 2013-tól feladatunk az intézményi gyermek- és munkahelyi étkeztetés biztosítása. Ezen belül az étkezés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása, a közétkeztetésben érintett intézmények étkezőinek történő szolgáltatása során a különböző teljesítési helyből való logisztikai lekövetés, az épületek karbantartása, a közös használatú étterem, ebédlő, mosdó helyiségek festése, takarítása.

Az iskolákban foglalkoztatott gazdasági ügyintézőinken keresztül feladatunk az étkezést igénybe vevő ellátottak és alkalmazottak étkezésének felmérése, az arra vonatkozó képviselő-testületi rendeletben (Vhr.) előírt étkezési norma alapján az egyes kedvezmények és támogatások figyelembevételével fizetendő havi étkezési térítési díjak megállapítása és annak tárgyhót megelőzően történő beszedése.

Telephelyek, elérhetőségek:

  • Szigetszentmiklósi Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola étkeztetése Szigetszentmiklós, Szebeni út. 81/b.

Becz Éva – gazdasági ügyintéző: 06-20-512-3423, beczeva@egomir.szszm.hu

Molnár Istvánné (Zsuzsa) – élelmezésvezető: 06-20-500-9121, m.zsuzsanna@egomir.szszm.hu

 

  • Szigetszentmiklósi Bíró Lajos Általános Iskola étkeztetés Szigetszentmiklós, Kossuth L. u.17., és Petőfi S. u.13.

Énekes Györgyi – gazdasági ügyintéző: 06-24-515-480 /101-es mellék, 06-20-513-7737, enekes.gyorgyi@egomir.szszm.hu

Szabó Margit – élelmezésvezető: 06-20-484-8191, szabo.margit@egomir.szszm.hu

  • Szigetszentmiklósi József Attila Általános Iskola étkeztetés Szigetszentmiklós, Radnóti u. 6., és Csokonai u. 14.

Szabó Katalin – gazdasági ügyintéző: 06-20-325-8505, szabo.kati@egomir.szszm.hu

Brünnerné Miskó Edina – élelmezésvezető: 06-20-350-2219, misko.edina@egomir.szszm.hu

 

  • Kardos István Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium étkeztetése Szigetszentmiklós, Tököli u. 30/a.

Joóné Vank Szilvia – gazdasági ügyintéző: 06-20-290-4500, joone.szilvia@egomir.szszm.hu

Berta Ágnes – élelmezésvezető: 06-20-259-5828, berta.agnes@egomir.szszm.hu

 

  • Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium étkeztetése Szigetszentmiklós Csokonai utca 6-12.

Kutasi Barbara – gazdasági ügyintéző: 06-20-366-1799, kutasi.barbara@egomir.szszm.hu

Intézményüzemeltetési csoport

 

Dejcző Tamás – Üzemeltetési csoportvezető: uzemeltetes@egomir.szszm.hu, 0620/262 9590 vagy 0624/517-090, 0624/366-761, 0620/376-0111 6. mellék

Fetter Krisztián – rendszergazda: 0620/287-1998 rendszergazda@egomir.szszm.hu

Az intézményüzemeltetési csoport biztosítja az intézményüzemeltetéssel, a műszaki és gondnoki teendőkkel kapcsolatos feladatokat. A biztosítja az épületek, berendezések üzemképes állapotát, folyamatos karbantartását. Ez a csoport végzi az intézményekben felmerült szállítási és informatikai feladatokat is.

Adatvédelem

Remete Orsolya – adatvédelmi tisztviselő: 06-70-310-3772,  dpo@egomir.szszm.hu